วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
ติดรูปถ่าย
 
ใบสมัครนักเรียน
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร


                             q เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน    q ไม่เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

                                                          สมัครเข้าเรียนชั้นม. ......... ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ........................
ประวัติส่วนตัว

ข้าพเจ้า (สามเณร/ด.ช./นาย) ...................................................... อายุ ........... ปี เลขประจำตัวประชาชน .................................. วัน/เดือน/ปีเกิด ........................... เชื้อชาติ............... สัญชาติ.............. ศาสนา................... บ้านเลขที่ ................ หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย/ถนน ........................... แขวง/ตำบล ............................ เขต/อำเภอ .............................. จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์......................................  เบอร์โทรศัพท์บ้าน ................................... เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................................

มีพี่น้องร่วมบิดามารดา (ไม่รวมตัวนักเรียน) จำนวน ....................... คน

          พี่ชาย .............. คน    น้องชาย ............... คน     พี่สาว .................. คน    น้องสาว ...................... คน

ครอบครัว
บิดามารดา       อยู่ด้วยกัน    หย่าร้าง    บิดาถึงแก่กรรม    มารดาถึงแก่กรรม     บิดามารดาถึงแก่กรรม            อื่นๆ โปรดระบุ .................................................
ข้อมูลบิดา
ชื่อนาย ....................................................................วัน/เดือน/ปีเกิด ............................. เชื้อชาติ............... สัญชาติ .................... ศาสนา............... อายุ ........... ปี อาชีพ ..................... รายได้ ............................. บาท/เดือน ยังมีชีวิตอยู่ เสียชีวิตแล้ว
ข้อมูลมารดา
ชื่อ นาง/นางสาว .....................................................วัน/เดือน/ปีเกิด ............................. เชื้อชาติ.............. สัญชาติ ..................... ศาสนา............... อายุ ............ ปี อาชีพ ...................... รายได้ .............................. บาท/เดือน ยังมีชีวิตอยู่ เสียชีวิตแล้ว

ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ..................................................................... เชื้อชาติ .............. สัญชาติ................. อาชีพ ...................... รายได้ ............................ บาท/เดือน เกี่ยวข้องเป็น ................................ เบอร์โทรศัพท์บ้าน ..................................................... เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................................................

ชื่อและที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อหากมีปัญหา

ชื่อ นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... บ้านเลขที่ ...................... หมู่ .....................
ตำบล ............................ อำเภอ ................................. จังหวัด ...................................รหัสไปรษณีย์ ........................................
โทรศัพท์บ้าน ........................................... โทรศัพท์มือถือ............................................ เกี่ยวข้องเป็น ........................................

วุฒิการศึกษา
๑. จบนักธรรมชั้น ................................. เลขที่ใบประกาศ ............................... สอบได้เมื่อพุทธศักราช ..................................จากสำนักเรียนวัด ................................ ตำบล ............................... อำเภอ ...............................จังหวัด ..................................
๒. จบการศึกษาสามัญชั้น ....................... จากโรงเรียน ............................................................. จังหวัด ..................................

หลักฐานการสมัคร
          q ๑. สำเนาวุฒิการศึกษา                 
          q ๒. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน               q ๓. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
          q ๔. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา                   q ๕. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา
          q ๖. สำเนาทะเบียนบ้านของของมารดา            q ๗. สำเนาบัตรประชาชนของมารดา
          q ๘. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)                            
          q ๙. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)
          q ๑๐. สูติบัตร (ใบเกิด)
          q ๑๑. รูปถ่าย ๑ ภาพ
          q หลักฐานอื่นๆ ............................................................

                                                                             ลงชื่อ ........................................................ ผู้ยื่นใบสมัคร
                                                                                    (........................................................)
                                                                             วันที่ ...........................................................**************************


คำยินยอม

          ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................... เป็นผู้ปกครองของ ..................................................
เกี่ยวข้องเป็น ............................... อยู่บ้านเลขที่ ................. หมู่ ................... ตำบล ............................. อำเภอ ......................... จังหวัด ......................... รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์บ้าน ............................... โทรศัพท์มือถือ....................................

          มีความประสงค์ ยินยอมให้พระอาจารย์/ครูโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา เป็นตัวแทนดูแลบุตรที่บวชเรียนอยู่ที่โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง) ๖๗๔/๙ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร เสมือนเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าทุกประการ
                                                                             ลงชื่อ ...........................................................
                                                                                    (..........................................................)
                                                                                                   ผู้ปกครอง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจสอบเอกสาร
         

          q ครบ                  
          q ไม่ครบ ขาดเอกสารตามข้อที่ .....................................................................................................................................
               (ดูรายละเอียดที่หลักฐานการสมัคร)

                                                                             ลงชื่อ ................................................ เจ้าหน้าที่รับสมัคร
                                                                                    (................................................)
                                                                             วันที่ ...................................................
             ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ฟรี!
                ************************************
             โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา 
             วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง)  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

        รับสมัครนักเรียน เพศชาย ที่สนใจบวชเรียนใน  ระดับชั้น ม.๑ และ ระดับชั้น ม.๔
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๖

         หลักสูตรการเรียนการสอน
          เปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖, นักธรรมชั้นตรี-ชั้นโท-ชั้นเอก, ภาษาบาลี ประโยค ๑ - ๒ - ป.ธ.๓

          หลักฐานการสมัคร
                   ๑. สำเนาวุฒิการศึกษา                                                                  
                   ๒. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน                    
                   ๓. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของบิดา      
                   ๔. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของมารดา
                   ๕. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)
                   ๖. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
                   ๗. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ,สำเนาใบประกาศนักธรรม เป็นต้น
                   ๘. รูปถ่ายขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว  จำนวน    ภาพ

          (หลักฐานในข้อ ๑ - ๗ ต้องถ่ายเอกสารอย่างละ ๑ ฉบับ)

กล่องข้อความ: สถานที่รับสมัคร
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา 
วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง) ๖๗๔/๙ ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
โทรศัพท์ ๐๕๖-๖๑๕๓๕๗ , ๐๘๑-๙๗๒๘๖๕๔ , ๐๘๗-๕๒๖๔๒๑๖ , ๐๘๑-๗๒๗๗๕๒๗ 
รับสมัครทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.luangphophet.ac.th


 วันรายงานตัว           - วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ (สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน)
                               บรรพชาวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖
                             - วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (สำหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน)

** หมายเหตุ            ผู้สมัครบวชเรียนที่เข้าร่วมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจะได้รับผ้าไตรพระราชทาน                           จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ใบประชาสัมพันธ์
กล่องข้อความ: สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร ในการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.พิจิตร
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.


ขอเชิญร่วมบริจาคอุปถัมภ์สามเณรรูปละ ๒,๐๐๐ บาท หรือบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เป็นเจ้าภาพภัตตาหาร / น้ำปานะ / อุปกรณ์การศึกษา


ติดต่อร่วมบริจาคได้ที่ วัดท่าหลวงและโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
โทร. ๐-๕๖๖๑-๕๓๕๗ , ๐๘-๑๙๗๒-๘๖๕๔ , ๐๘- ๑๗๒๗-๗๕๒๗
๐๘-๗๕๒๖-๔๒๑๖, ๐๘๑-๕๙๖-๗๘๒๓

*** ผู้ที่เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์สามเณรจะได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน ***
ประธานฝ่ายสงฆ์          พระราชวิจิตรโมลี                  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
ประธานฝ่ายฆราวาส     นายจักริน    เปลี่ยนวงษ์          ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

กำหนดการ

        เวลา  ๐๘.๐๐ น.   พิธีปลงผมนาคสามเณร
        เวลา  ๐๙.๓๐ น.   พิธีขอขมามารดาบิดาและผู้ปกครอง
        เวลา  ๑๐.๐๐ น.   พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
        เวลา  ๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุ-สามเณร 
เวลา  ๑๒.๐๐ น.   ผู้มีเกียรติ / ผู้ปกครอง / นาคสามเณรรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา  ๑๓.๐๐ น.  เจ้าภาพอุปถัมภ์สามเณรมอบผ้าไตรพระราชทานแก่นาคสามเณร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรบรรพชาสามเณร

เลขที่ใบสมัคร...................
 
 ใบสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๕๖
วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
วันที่ ๒๑ เมษายน – ๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๖
 

                                                           วันที่............เดือน..........................พ.ศ.๒๕๕๖
ข้าพเจ้า  ด.ช./นาย...................................................นามสกุล...............................................เชื้อชาติ...............สัญชาติ..................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่.............บ้าน.................................ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต............................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์............................................................................................
เกิดเมื่อวันที่......................เดือน..................................................พุทธศักราช..................................ปัจจุบันอายุ..........................ปี
กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น....................โรงเรียน...............................................................................อำเภอ/เขต.................................
จังหวัด.........................................ส่วนสูง.................................เซนติเมตร  น้ำหนัก.................................กิโลกรัม
          บิดาชื่อ.................................................นามสกุล.............................................โทรศัพท์...................................................
          มารดาชื่อ..............................................นามสกุล.............................................โทรศัพท์.................................................
         
ข้าพเจ้ามีความศรัทธาขอสมัครเข้ารับการบรรพชาสามเณรตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ  ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งจัดโดยวัดท่าหลวง พระอารมหลวง อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการบรรพชา
๑. อยู่ในวัยเรียน มีอายุ ๑๐ ๑๘ ปี (เกิดพ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๔๖)
๒. เป็นผู้ที่สามารถอ่านออกเขียนได้เพราะตามพระวินัยธรรมผู้ 
    บวชต้องกล่าวคำขอบรรพชาได้ด้วยตนเอง
๓. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
๔. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่
   เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม เช่น ลมชัก,หืดหอบ,หัวใจ
๕. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิดมีบุหรี่ เป็นต้น
๖. ไม่เป็นบุคคลผู้อยู่ในระหว่างการดำเนินคดี
๗. ไม่มีภาระผูกพันใดๆ  ยินดีปฏิบัติธรรมได้ตลอดโครงการ
 
ได้รับข้อมูลข่าวสารการสมัครบวชครั้งนี้จาก
     £ เอกสารประชาสัมพันธ์,แผ่นพับ,ป้ายประกาศ
     £ ผู้ใหญ่บ้าน , กำนัน , อบต.
     £ ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน
     £ วัดใกล้บ้าน (เจ้าอาวาส,พระ,สามเณร)
     £ อื่น ๆ..............................................................
            (กรุณาทำเครื่องหมาย R หน้าข้อความ)
 
 

         


ข้าพเจ้าขอให้คำปฏิญญาไว้ต่อ พระราชวิจิตรโมลี เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนควรแก่การบรรพชา  ไม่มีลักษณะบุคคลต้องห้ามตามรายการในแบบฟอร์มนี้ ซึ่งเป็นความจริงทุกประการและเมื่อข้าพเจ้าบรรพชาแล้วจักปฏิบัติตามกฎ  ทุกประการ  ตั้งตนอยู่ในระเบียบของวัด  ปฏิบัติตามโอวาทของพระอาจารย์ และเข้ารับการอบรมด้วยความเคารพ  ถ้าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามคำปฏิญญาดังกล่าวข้างต้นนี้  ข้าพเจ้ายินดีรับความผิดตามสมควรแก่โทษที่ทางวัดพิจารณาเห็นสมควร
ลงชื่อ..........................................................ผู้ขอบรรพชา
       (.........................................................)              
                                                                                                                          ต่อด้านหลังF

--------------------------------------------------------- สำหรับผู้ปกครอง---------------------------------------
                ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.............................................................  โทรศัพท์................................................................
เป็นผู้ปกครองของ เด็กชาย/นาย..................................................ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็น.............................................................
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ และพร้อมที่จะยินยอมให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ของโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกประการ 

ลงชื่อ...........................................ผู้ปกครอง
 (..........................................)

--------------------------------------------------------- สำหรับเจ้าหน้าที่----------------------------------------

                เจ้าภาพผ้าไตร
q มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพ  จำนวน ๒,๐๐๐ บาท  ชื่อเจ้าภาพ...................................................................................
                                q ยังไม่ได้จ่าย       q จ่ายแล้ว    ใบเสร็จเล่มที่.............เลขที่.............
                                q ให้ทางวัดจัดหาเจ้าภาพ
                คุณสมบัติผู้บวช
q คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการบรรพชาครบถ้วน
                                q คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการบรรพชาไม่ครบถ้วน


                      ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร/รับเงิน
(เขียนตัวบรรจง)
 
             (.....................................................)
              ........./........../..........

เห็นสมควร       q อนุญาตให้บรรพชา     qไม่อนุญาตให้บรรพชา


ลงชื่อ.......................................................
 (พระสมุห์สมนึก  ฐิตสาสโน)
ประธานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
............/............/.............